EXCEL BIT V60 S35

Podkladní hydroizolaní pás z oxidovaného asfaltu

Hydroizolaní pás vyrobený z oxidované asfaltové smsi s nosnou vlokou o ze sklenné rohoe (typ V). Horní povrch pásu je opaten jemným separaním pískem a na spodním povrchu je spalitelná fólie. U nepodsklepených objekt se pás pouívá v jedné vrstv jako hydroizolace proti zemní vlhkosti.
Pás lze pi hydroizolaci spodní stavby pouít také jako izolaci proti radonu. Ve skladbách stech se pás pouívá jako podkladní (spodní) vrstva vícevrstvých hydroizolací stech a nebo také jako parozábrana.

Výhody/vlastnosti:

 • Pás uren pro mén nároné aplikace
 • Omezená monost pouití a aplikace
 • Niší pevnost a mechanická odolnost oproti pásm s nosnou vlokou ze sklenné tkaniny (typ G)
 • Nelze provést dodatenou stabilizaci pás pomocí mechanického kotvení (svislé a sklonité konstrukce)
 • Lze ho kombinovat s SBS modifikovaný asfaltovými pásy
 • Není odolný proti UV záení
 • Niší teplotní odolnost (ohyb, stékavost) a elasticita oproti SBS modifikovaným asfaltovým pásm

Pouití:

 • zemní vlhkost
 • stechy - podkladní
 • radon
 • parozábrana

Balení:

Role: 10 x 1 m (10 m2)
Paleta: 20 ks rolí (200 m2)

Foto TS FLEX PLUS

Dokumenty ve formátu PDF:

Technický list

Stáhnout technický list >>>

Prohlášení o vlastnostech

Stáhnout prohlášení o vlastnostech >>>


 

 

 

 

 

<<< zpt

Excel Mix - výrobce a dodavatel stavební chemie pro nároné